Zakelijke klant worden?

Ervaar onze kwaliteit met een Sample-Kit en ontvang extra korting op je gehele bestelling!

Zie producten

Download hier ons garantie-beleid


Garantiebeleid Buitenpaneel

Dit garantiebeleid wordt gegeven door Buitenpaneel en is geldig op alle composietproducten die Buitenpaneel verkoopt. Dit garantiebeleid omvat de volledige garantie en aansprakelijkheid van Buitenpaneel. Lees deze garantie zorgvuldig door voordat u uw composietproduct koopt, gebruikt of installeert. Door de aankoop en/of het gebruik van een composietproduct van Buitenpaneel gaat de koper en/of gebruiker akkoord met deze garantievoorwaarden.

Beperkte garantie

1. Buitenpaneel garandeert de oorspronkelijke koper van de composietproducten dat, tijdens de garantieperiode, de composietproducten niet zullen scheuren, splinteren, delamineren, rotten of er schade ontstaat door schimmels, onder normale omstandigheden, bij een juiste installatie volgens de montage-instructies zoals vermeld op de website van Buitenpaneel en bij een juist onderhoud van de producten. Voor de toepassing van deze garantie wordt hier onder ‘oorspronkelijk koper’ verstaan: de persoon of personen die de eigenaar is/zijn of was/waren van het onroerend goed waarop het composietproduct van Buitenpaneel werd geïnstalleerd.

2. De duur van de garantie voor zowel zakelijke als particuliere kopers bedraagt 15 jaar (hierna: ‘garantieperiode’). De garantieperiode vangt aan op de oorspronkelijke aankoopdatum, zoals vermeld op de orderbevestiging.

3. Deze garantie omvat Buitenpaneel enige en volledige garantie en verplichting in verband met de composietproducten. Buitenpaneel wijst alle andere garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit, conditie of prestaties.

4. Buitenpaneel sluit alle incidentele en/of gevolgschade uit en zal deze niet vergoeden. In geen geval kan Buitenpaneel aansprakelijk worden gesteld voor schade (van welke aard of omschrijving dan ook) die hoger is dan de werkelijke aankoopprijs van het betreffende composietproduct, zoals aangepast op basis van het hierin opgenomen pro rata garantieschema. Claimprocedure

5. Om een garantieclaim in te dienen bij Buitenpaneel, moet de koper een kopie van het originele aankoopbewijs en foto’s of ander bewijsmateriaal van het gebrekkige composietproduct opsturen naar info@buitenpaneel.nl. Alle garantieclaims moeten door Buitenpaneel worden ontvangen binnen de toepasselijke garantieperiode en in geen geval later dan 7 dagen na de ontdekking van het gebrek.

6. Indien er sprake is van een gebrek, moet de koper de composietproducten in zijn geheel bewaren en beschermen. Koper is niet gemachtigd om zelf permanente herstellingen uit te voeren of de producten te verwijderen voordat Buitenpaneel na zijn onderzoek het gebrek heeft bevestigd en, indien koper dit wel doet vervalt de garantie. Er mogen geen producten aan Buitenpaneel worden geretourneerd tenzij Buitenpaneel hiertoe schriftelijk opdracht en toestemming voor heeft gegeven. Buitenpaneel is niet verantwoordelijk voor de kosten in verband met de installatie van het vervangend product of de verwijdering van het gebrekkige product. Uitsluitingen en beperkingen

7. Als er binnen de garantieperiode zich een gebrek voordoet, zal Buitenpaneel naar eigen goeddunken het product vervangen, repareren, of het percentage van de oorspronkelijke aankoopprijs, zoals opgenomen in het schema vermeld in punt 9, terugbetalen. Buitenpaneel is niet aansprakelijk voor eventuele arbeids-, installatie-, verwijderings- of transportkosten die verband houden met de garantieclaim.

8. Indien Buitenpaneel, na de bevestiging van het gebrek, het product zal vervangen, erkent koper dat Buitenpaneel geen exacte overeenkomst garandeert aangezien kleuren en ontwerpen kunnen veranderen. Koper stemt in met het gebruik van bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor herinstallatie van het geleverde product, ongeacht of deze afwijkt van de bestaande bevestigingsmiddelen.

9. De garantiedekking zal volgens onderstaand schema afgebouwd worden: Percentage Particulier/zakelijk

 • 100%: 0 - 3 jaar
 • 75%: 4 - 5 jaar
 • 50%: 6 – 8 jaar
 • 25%: 9 - 13 jaar
 • 10%: 14 - 15 jaar
 • 10. Buitenpaneel biedt geen garantie tegen en is niet verantwoordelijk voor enige omstandigheid die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven is aan: a. onjuiste installatie van de composietproducten van Buitenpaneel; b. het niet naleven van de schriftelijke montage-instructies van Buitenpaneel; c. het niet naleven van alle toepasselijke wetten of bouwverordeningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onjuiste structurele ondersteuning, bevestiging of ventilatie; d. beweging, vervorming, instorting of verzakking van de grond of de ondersteunende structuur waarop de composietproducten zijn geïnstalleerd; e. klimaatverandering, milieuomstandigheden, statische elektriciteit of enige oorzaak die buiten de controle ligt van Buitenpaneel; f. schade als gevolg van ongevallen, brand of blootstelling aan warmtebronnen zoals kooktoestellen of barbecues; g. het aanbrengen van verf, beitsen, oppervlaktebehandelingen of andere chemische stoffen met inbegrip van maar niet beperkt tot reinigingsmiddelen of pesticiden; h. verbleken, afschilferen of andere aantastingen van verven, vlekken of andere coatings die op de composietproducten zijn aangebracht; i. onjuiste behandeling, onderhoud, opslag, misbruik of verwaarlozing van de composietproducten door koper of enige andere partij; j. gewone slijtage; k. verkleuring, vervaging of vlekken van het geheel dan wel een gedeelte van het product door schimmelgroei, roest of corrosie van bevestigingsmiddelen, vuil, vreemde substanties zoals vet of olie, chemicaliën of door blootstelling aan zonlicht en andere weersomstandigheden waardoor een gekleurd oppervlak geleidelijk vervaagt, afschilfert, krijt of vlekt; l. bij het aanbrengen van veranderingen of reparaties aan het product zonder toestemming van Buitenpaneel;

  11. Er wordt geen garantie gegeven bij gebruik van andere bevestigingsmiddelen dan de bevestigingsmiddelen van Buitenpaneel. Andere bevestigingsmiddelen, goedgekeurde bevestigingsmiddelen of anderszins, zijn uitsluitend onderworpen aan de garanties van de fabrikant van het bevestigingsmiddel en de enige garantie en verhaalsmogelijkheid van Koper ligt bij die fabrikant.

  12. Koper en/of de aannemer dan wel installateur van koper is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het onroerend goed waarop het composietproduct wordt geïnstalleerd.

  13. De informatie op de website en andere uitingen van Buitenpaneel kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Buitenpaneel kan geen garanties geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze informatie.


  Buitenpaneel

  Ambachtsweg 6 A, 2641 KS Pijnacker, Nederland

  Tel: +318 508 059 46

  E-mail: info@buitenpaneel.nl

  Website: www.buitenpaneel.nl

  Vraag

  Stel een vraag